Wat is mentorschap?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die tijdelijk of langdurig moeite hebben met het behartigen van hun belangen op het gebied van zorg, behandeling, begeleiding of verpleging en die geen naasten hebben die deze taak op zich kunnen of willen nemen.

Denk hierbij aan mensen met Alzheimer/dementie, mensen met een verstandelijke beperking, hersenletsel of psychiatrische problemen. Ook mensen met een zeer klein sociaal netwerk of mensen die hun naasten niet willen lastigvallen met (hulp)vragen kunnen mentorschap aanvragen.

In sommige gevallen kan de complexiteit van de zorgvraag ertoe leiden dat de behoefte ontstaat een onafhankelijke partij in te schakelen die de belangen van de cliënt voorop stelt en de zorg kan coördineren.

Mensen die vallen onder de wet Zorg en Dwang hebben recht op een wettelijk vertegenwoordiger. Als zij die niet hebben, is de zorgaanbieder verplicht iemand aan te wijzen.

In alle bovenstaande situaties kan ondersteuning of begeleiding door een professionele mentor uitkomst bieden.

Wat doet een mentor?

Een mentor ondersteunt de cliënt bij het nemen van zorggerelateerde beslissingen en kan daarmee worden gezien als adviseur en vertrouwenspersoon.

Om ervoor te zorgen dat een cliënt de best passende zorg krijgt, voert de mentor regelmatig overleg met zowel zorgverleners als familieleden en zo nodig met andere betrokkenen uit het netwerk van de cliënt.

De cliënt behoudt zo lang mogelijk zelf de regie en wordt zo veel mogelijk betrokken bij beslissingen die genomen moeten worden. Zolang een cliënt in staat is om zelf beslissingen te nemen zal de mentor slechts betrokken zijn door zich naast de cliënt op te stellen. Als een cliënt hier zelf niet meer toe in staat is, kan een mentor de regie overnemen.

Taken:

 • Overnemen van de regie als een cliënt zelf niet meer in staat is om te kunnen overzien welke zorg het beste is.
 • Belangen behartigen op het gebied van behandeling, begeleiding, verzorging en verpleging.
 • Nemen van beslissingen over de uitvoering van de zorg, rekening houdend met de levensovertuiging en normen en waarden van een cliënt.
 • Vertegenwoordigen bij het vaststellen van een zorgplan.
 • Controleren op de naleving van de geboden zorg.
 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Wat behoort niet tot de taken van een mentor:

 • Begeleiden van cliënten naar afspraken met (huis)artsen
 • Uitvoeren van eerstelijnshulpverlening of andere aspecten van de zorg
 • Aanschaffen van persoonlijke spullen; ook niet als het over medische artikelen gaat
 • Regelen van uitvaart of crematie
 • Aanvragen van ID, paspoort of rijbewijs

Wie kan mentorschap aanvragen?

Het mentorschap kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, een partner of de kinderen, ouders, broers of zussen. Daarnaast kan een bewindvoerder of de Officier van Justitie een verzoek tot aanstellen van een mentor indienen.

Als betrokkene in een instelling verblijft en niemand van bovengenoemde personen kan of wil een aanvraag tot mentorschap indienen kan de directie van de instelling de aanvraag doen.

Het mentorschap moet worden aangevraagd bij de rechtbank in de regio waar degene woont voor wie het mentorschap bedoelt is. Door de rechtbank wordt voor de aanvraag eenmalig griffiekosten in rekening gebracht.

Kosten

De kosten voor mentorschap worden jaarlijkse door de overheid vastgesteld. Bij een laag inkomen kan mogelijk gebruik worden gemaakt van een vergoeding van de kosten via de bijzondere bijstand. De mentor kan hier meer over vertellen.