In dit document staat beschreven hoe Advisom per 15 maart 2022 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Advisom is door de kantonrechter benoemd tot uw mentor en/of bewindvoerder. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier, worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
  • Gegevens over uw gezinssituatie
  • Gegevens over uw inkomsten en uitgaven

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Advisom zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

  • Medische gegevens/informatie over uw gezondheid
  • Informatie over uw geloofsovertuiging

Regelmatig moet Advisom uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken of hulpverleners. U mag erop vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger goed uit te kunnen voeren en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Dit is de wettelijke bewaartermijn waaraan Advisom wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

Advisom neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Advisom is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de m-mails met gevoelige informatie die vanuit Advisom worden verzonden naar instanties, worden extra beveiligd.

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van misbruik krijgt, neem dan contact op met ons kantoor.